Zachovalá lesní společenstva jedlobučin na Čtyřech palicích obývají vzácní pavouci klepítník členěný, žlaznatka čtyřskvrnná, na Ransku plachetnatka makadlová, Gonatium corallipes, ve Štířím dole skálovka zemní.

Rovněž někteří střevlíkovití brouci patří mezi významné indikátory zachovalých přírodních společenstev. Glaciálními relikty (pozůstatky doby ledové) v chráněné krajinné oblasti jsou střevlíčci Trechus rubens a Perileptus areolatus. Ve fragmentech přirozených lesních společenstev vyšších poloh Žďárských vrchů žijí subalpinní, boreomontánní a submontánní druhy střevlíků a střevlíčků, jako jsou Trechus pulchelus, T. splendens, střevlík Linéův, úzkoštítník zúžený, Leistus piceus, Patrobus assimilis, vláhomil vodní a Pterostichus aethiops. V NPR Dářko byl vyjma vymizelého střevlíčka Agonum ericeti prokázán výskyt vzácného druhu střevlíka lesklého. Řadu lesních chráněných území obývají právě velcí střevlíci. Charakteristickými brouky starých zachovalých bučin v NPR Žákova hora jsou roháčci roháček bukový, roháček kovový nebo pestrokrovečník protáhlý. Tesařík alpský ve Žďárských vrších vyhynul díky radikálnímu zmenšování přirozených bučin v minulosti. Stále vzácnější je tesařík žlutoštítý vázaný na zcela odumřelé dřevo buků. Výskyt tesaříků Evodinus clathratus a kuloštítníka úzkého dokládá horský charakter nejvyšších poloh Žďárských vrchů. Zajímavým broukem Žďárských vrchů je druh Pytho depressus, žijící pod kůrou starých odumřelých borovic.

Na Žákově hoře se ze skupiny boreomontánních druhů mravenců vyskytují mravenec obrovský, Neomyrna rubida, Myrmica lobicornis a dále, i na jiných lokalitách, mravenec rašelinný nebo mravenec podhorní.

Důležitými indikátory podmínek prostředí jsou měkkýši. V rezervaci na Žákově hoře se díky kontinuálnímu vývoji lesa zachovalo význačné, i když ustupující společenstvo dendrofilních vřetenatek rovnoústých a vřetenek šedivých. Pro pralesní biotopy Žákovy hory je typická vrásenka okrouhlá. Charakteristickým plžem Žďárských vrchů je vrásenka pomezní. Na oligotrofních stanovištích byl v nedávné době nalezen vzácný plž ostroústka drsná.

mlok skvrnitý
mlok skvrnitý, foto: Jaromír Maštera

Jediným místem s prokázaným výskytem mloka skvrnitého v CHKO Žďárské vrchy je přírodní
památka Štíří důl. Hojným plazem lesních pasek a okrajů lesa je v celé oblasti ještěrka živorodá.

Hluboké a rozsáhlé lesy Žďárských vrchů jsou domovem mnoha druhů ptáků. Mezi významné lesní druhy oblasti patří datel černý, žluna šedá či strakapoud velký, kteří vytvářejí své dutiny a umožňují tak zahnízdění jiným druhům. Typickými obyvateli dutin jsou holub doupňák, sýc rousný nebo nejmenší evropská sova kulíšek nejmenší. Dutiny stromů obsazují i netopýři, například netopýr rezavý. Vzácnějšími lesními ptáky jsou například ořešník kropenatý, lejsek malý a sluka lesní. V lese často nalezneme rozebrané šišky stromů od křivky obecné. Lesy Žďárských vrchů poskytují hnízdní možnosti i dalším vzácným druhům ptactva jako jsou čáp černý, orel mořský, výr velký, krahujec obecný a jestřáb lesní. Velmi vzácně lze ve zdejších lesích zastihnout jeřábka lesního.

jestřáb lesní mláďata
Mláďata jestřába lesního, foto: Václav Hlaváč

Vzácným savcem zdejších lesů je rejsek horský. Tento pozůstatek doby ledové žije skrytě u lesních
pramenišť a podíl lesních potůčků. Ojedinělými migranty jsou v oblasti rys ostrovid, vlk obecný nebo los evropský. Z hlediska myslivosti je vedle běžných druhů zvěře významný výskyt původní populace jelena evropského.