Ochranu přírody a krajiny v CHKO Žďárské vrchy vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území. Ve spolupráci s vlastníky pozemků pečujeme o 50 maloplošných zvláště chráněných území a další desítky hektarů cenných ploch.


V péči regionálního pracoviště Správy CHKO je krom lokalit na území chráněné krajinné oblasti také šest maloplošných zvláště chráněných území národního významu za hranicemi CHKO: národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Zhejral, Velký Špičák, Divoká Oslava a národní přírodní památky Švařec a Hojkovské rašeliniště.

Zonace CHKO Žďárské vrchy

Zonace CHKO

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je chráněná krajinná oblast rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

Více informací
MZCHÚ CHKO Žďárské vrchy

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Žďárských vrchů jsou chráněny v 50 MZCHÚ. Z toho jsou 4 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 10 přírodních rezervací a 36 přírodních památek. Další 4 NPR a 2 národní přírodní památky ve správě CHKO leží mimo území chráněné oblasti.

Více informací
Památné stromy CHKO Žďárské vrchy

Památné stromy

Na celém území CHKO Žďárské vrchy je vyhlášeno celkem 32 samostatných památných stromů. Dále zde jsou chráněny 3 skupiny stromů (3 lípy velkolisté a 6 malolistých) a 3 aleje (kde jsou ve větším počtu zastoupeny javory kleny, javory mléče, jasany ztepilé a jírovce maďaly).

Více informací
Péče o přírodu CHKO Žďárské vrchy

Péče o přírodu

Jedním z nejdůležitějších úkolů Správy CHKO je plánování a zajištění ochranářského managementu – aktivní péče o rezervace i přírodu ve volné krajině. Opatření jsou plánována tak, aby pomohla udržet nebo zlepšit stav přírody.

Více informací
Široké pole, foto: Lubomír Dajč

Územní systém ekologické stability

Mezi důležité nástroje ochrany přírody patří územní systém ekologické stability (ÚSES). Jeho účelem je zachování existence volně žijících organizmů v krajině v areálu jejich přirozeného rozšíření. To je zajišťováno soustavou přírodních, či přírodě blízkých ekosystémů, která volně žijícím organizmům zajišťuje možnost reprodukce či migrace.

Více informací
Blatiny, foto: Lubomír Dajč

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz tvoří soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině. Tyto znaky pak v krajině působí jako pozitivní nebo negativní dominanty. Zjednodušeně ochrana krajinného rázu zamezuje tvorbě negativních dominant v krajinném prostoru.

Více informací
Velké Dářko, foto: Lubomír Dajč

Cestovní ruch

Poptávka cestovního ruchu je u nás řešena zejména v soukromých subjektech. SCHKO Žďárské vrchy cestovní ruch podporuje několika naučnými stezkami a umisťováním informačních panelů. Ideální základnou pro informace a výlety je Dům přírody Žďárských vrchů

Více informací