Správa CHKO Žďárské vrchy zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Ve spolupráci s vlastníky pozemků pečujeme o 50 maloplošných zvláště chráněných území a další desítky hektarů cenných ploch.
V péči Správy CHKO jsou krom lokalit na území chráněné krajinné oblasti také šest maloplošných zvláště chráněných území národního významu za hranicemi CHKO: národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Zhejral, Velký Špičák, Divoká Oslava a národní přírodní památky Švařec a Hojkovské rašeliniště.
Monitorujeme a mapujeme výskyt druhů rostlin a živočichů a sledujeme vývoj přírody a krajiny CHKO.

Zonace CHKO Žďárské vrchy

Zonace CHKO

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je chráněná krajinná oblast rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

Více informací
MZCHÚ CHKO Žďárské vrchy

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Žďárských vrchů jsou chráněny v 50 MZCHÚ. Z toho jsou 4 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 10 přírodních rezervací a 36 přírodních památek. Další 4 NPR a 2 národní přírodní památky ve správě CHKO leží mimo území chráněné oblasti.

Více informací
Památné stromy CHKO Žďárské vrchy

Památné stromy

Na celém území CHKO Žďárské vrchy je vyhlášeno celkem 32 samostatných památných stromů. Dále zde jsou chráněny 3 skupiny stromů (3 lípy velkolisté a 6 malolistých) a 3 aleje (kde jsou ve větším počtu zastoupeny javory kleny, javory mléče, jasany ztepilé a jírovce maďaly).

Více informací
Péče o přírodu CHKO Žďárské vrchy

Péče o přírodu

Jedním z nejdůležitějších úkolů Správy CHKO je plánování a zajištění ochranářského managementu – aktivní péče o rezervace i přírodu ve volné krajině. Opatření jsou plánována tak, aby pomohla udržet nebo zlepšit stav přírody.

Více informací