Péče o přírodu a krajinu 

Péči o přírodu a krajinu lze chápat jako management chráněných území i realizaci opatření ve volné krajině. 

•    Management chráněných území je zásadní částí praktické péče o přírodu a krajinu, neboť jeho prostřednictvím jsou naplňovány plány péče jak tzv. maloplošných zvláště chráněných území (od přírodních památek až po národní přírodní rezervace), tak i samotné CHKO Žďárské vrchy. Realizace těchto opatření znamená základní předpoklad pro zachování přírodních hodnot území. Nejčastěji se jedná o šetrné kosení či pastvu cenných biotopů s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, redukci náletových dřevin, zřizování tůní, ošetření památných a významných stromů nebo podporu druhové skladby v lese.
•    Realizace opatření ve volné krajině, tedy na území Kraje Vysočina mimo chráněná území, si klade za cíl vytvářet a pečovat o síť zachovalých segmentů kulturní krajiny. Nejčastěji se jedná o fragmenty mokřadních a rašelinných luk, meze či remízky, vodní plochy a významnou zeleň. S pomocí podpory těchto opatření jsou zajištěny předpoklady pro fungování kostry ekologické stability v člověkem silně pozměněném prostředí. Jedná se tedy o významný nástroj s pozitivním přínosem pro přírodu a krajinu regionu.

Významným nástrojem pro zvyšování biodiverzity a ekologické stability území formou realizace uvedených opatření jsou krajinotvorné dotační programy. Prostřednictvím oddělení péče o krajinu je zajišťován příjem žádostí, administrace, organizační záležitosti a kontrola provedených opatření. Jedná se zejména o tyto dotační programy:
•    Program péče o krajinu (PPK)
•    Operační program Životní prostředí (OPŽP)
•    Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
•    Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

Kromě výše zmíněných programů resortu MŽP se AOPK ČR podílí různou měrou (stanoviska, posudky) na dotačních programech z evropských fondů v garanci MŽP a MZe.
Přehled všech programů týkajících se ochrany přírody a krajiny naleznete na http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html
 
Program péče o krajinu
(více na http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html) je určen spíše na realizaci drobnějšího managementu neinvestičního charakteru, např. kosení podmáčených luk, výsadby mimolesní zeleně, podpora přirozené skladby lesních porostů, ošetřování památných a významných stromů, zřizování drobných tůní apod. Z celkového objemu financí se použijí zhruba 2/3 na péči o podmáčené a rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, tj. kosení s odklizením hmoty, redukci dřevinného náletu, aj. 

Operační program Životní prostředí
nabízí možnost realizace široké škály opatření investiční i neinvestiční povahy i v letech 2021-2027.  AOPK ČR je zastřešujícím subjektem pro některé typy projektů specifických cílů 1.3 "klima" a 1.6 "biodiverzita" do 200 tis. EUR, které jsou hodnoceny zjednodušenou metodou vykazování. V rámci opatření 1.3.1. je možné  žádat na výstavby a obnovy  vodních nádrží, výsadby dřevin aj. V rámci 1.6 je možné podpořit obnovu a péči o přírodní stanoviště, chráněná území, zprůchodnit migrační bariéry aj. Žádosti je možné podávat na základě výzev, které stanovují konkrétní termíny a podmínky pro jejich předkládání. Více informací včetně harmonogramu výzev najdete na https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/, průběžně je aktualizována i webová stránka: http://www.dotace.nature.cz/op-zp-programy.html

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
(více na http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html) je dotační program, který podporuje investiční i neinvestiční záměry zaměřené na adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. Dotace je poskytována až do výše 100% celkových nákladů akce. Program se dělí na šest podprogramů, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli, přičemž podprogramy zaměřené na adaptační opatření v krajině jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. Pro tyto podprogramy jsou sběrným místem regionální pracoviště AOPK ČR. Ostatní podprogramy jsou vyhrazeny pouze pro AOPK ČR nebo správy NP, kterým umožňují realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, záchranných programů atd.

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích
(více na http://www.dotace.nature.cz/mas-programy.html) slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků a je tedy určen k realizaci opatření jen na pozemcích, ke kterým má příslušnost hospodařit AOPK ČR.