Díky vztahu našich předků, často i díky shodě okolností či náhodě, se do dnešní doby uchovaly mimořádně hodnotné stromy, které dnes chráníme jako stromy památné.

Památné stromy jsou přesahovým tématem ochrany přírody a krajiny, velký význam mají nejen jako přírodní hodnota, ale velmi často i jako hodnota historická, kulturní, duchovní a společenská. Jedná se o speciální kategorii zvýšené právní ochrany dřevin, zejména stromů, které splňují podmínku mimořádné významnosti nebo jedinečnosti nad rámec parametrů a vlastností „běžné“ dřeviny chráněné na obecné úrovni.

Významné stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již po přijetí zákona č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody, kdy byly vyhlašovány jako chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky. Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán zákon č. o ochraně přírody a krajiny.

Zpívající lípa v CHKO Žďárské vrchy.
Zpívající lípa v CHKO Žďárské vrchy, foto: Zdeněk Záliš.

 

Ochrana památných stromů

Památné stromy a jejich ochranná pásma jsou definovány v § 46 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále zákon). Zde je také zakotveno ustanovení zákazu jejich poškozování, ničení a rušení v přirozeném vývoji. Na veškeré zásahy do památného stromu, včetně odborného ošetření, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, který jeho zvýšenou ochranu vyhlásil.

V § 39 zákona je zakotvena možnost smluvní ochrany mj. i stromů, kdy je možno vyhlásit strom za památný strom na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem dotčeného pozemku a orgánem, který je příslušný k vyhlášení památných stromů.

V § 56 je stanoveno, že výjimky ze zákazů tvořících základní ochranné podmínky památného stromu podle § 46 odst. 2 může orgán ochrany přírody povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody.

Vyhlášení stromu za památný

Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan České republiky. Formou správního rozhodnutí je jejich ochrana vyhlašována orgány ochrany přírody – pověřenými obecními úřady a jim na roveň postavenými úřady statutárních měst, Magistrátem hl. m. Prahy, správami národních parků (na území národních parků), správami chráněných krajinných oblastí (na území CHKO a dále na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a v jejich ochranných pásmech), krajskými úřady (přírodní rezervace, přírodní památky), újezdními úřady (na území vojenských újezdů) a případně také Ministerstvem životního prostředí ČR (na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy).

Podrobnější informace k památným stromům, včetně vzorů správních aktů, jsou uvedeny v metodice AOPK ČR Památné stromy.

Evidence památných stromů

Evidence a označování památných stromů je definováno v § 47 zákona č. 114/1992 Sb. Památné stromy (vyhlášené i smluvně chráněné) jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP), který vede AOPK ČR. Podrobnosti ohledně značení a předávání dokumentů památných stromů do ÚSOP ochrany přírody je upraveno ve vyhlášce č. 64/2011 Sb.

ÚSOP zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení, právní a odbornou dokumentaci památných stromů včetně jejich ochranných pásem a smluvně chráněných památných stromů zřízených podle § 39 zákona, nacházejících se na území České republiky.

Informace o památných stromech jsou vedeny jak v listinné podobě v archivu, tak v digitální databázi ÚSOP. Odsud je rovněž přístup do odborné databáze památných stromů, kde jsou evidovány další odborné údaje, údaje o ošetření, vazbách a přítomnosti doprovodných organismů a aktuální stav stromů.

V terénu jsou památné stromy označeny tabulemi s malým státním znakem České republiky a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.

Podrobnou mapu památných stromů na území České republiky si můžete problédnout zde.

Péče o památné stromy

Pečovat o památné stromy je povinností vlastníka, stejně tak jako o kteroukoliv jinou dřevinu. vyplývá to ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k finanční náročnosti ošetřování památných stromů je možné využít podpory ze státních dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí. V případě větších projektů lze využít také Operační program Životní prostředí. Podrobné informace k jednotlivým programům včetně možnosti finančních příspěvků týkající se péče o památné stromy je možné získat na našich webových stránkách věnovaných dotačním programům na ochranu přírody a krajiny.

Ošetřování památného dubu na Záběhlé.
Ošetřování památného dubu na Záběhlé, foto: Běla Komancová.