Mapa NPR, NPP, PR, PP.

Pro větší detail přejděte do externí aplikace zde nebo klikem na mapu. 

Maloplošná zvláště chráněná území jsou určena k ochraně ekosystémů, nalezišť druhů a fenoménů neživé přírody. Zároveň slouží k vědeckým, výchovným a v určité míře i rekreačním účelům. Jedná se o hodnotná území menšího územního rozsahu, která jsou přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná.

Kategorie maloplošných zvláště chráněných území a jejich charakteristika

Zákon o ochraně přírody a krajiny rozlišuje 4 kategorie:

  • národní přírodní rezervace (NPR)
  • přírodní rezervace (PR)
  • národní přírodní památka (NPP)
  • přírodní památka (PP)

Zatímco přírodní rezervace jsou určeny přednostně k ochraně ekosystémů, přírodní památky zajišťují spíše ochranu geologických a geomorfologických fenoménů a také nalezišť nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Kategorie NPR a NPP jsou určeny pro území s národním či mezinárodním významem, kategorie PR a PP pro území s významem regionálním. Přesné definice kategorií maloplošných zvláště chráněných území jsou uvedeny v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

Počet a rozloha maloplošných zvláště chráněných území v České republice

Na našem území bylo celkem ke dni 31. 12. 2021 zřízeno 2643 maloplošných zvláště chráněných území, které dohromady zaujímají 115 859 ha.

Vyhlašovací předpisy a orgány ochrany přírody

Maloplošná zvláště chráněná území  se vyhlašují právním předpisem (vyhláška, nařízení, atp.). ten vydává příslušný orgán ochrany přírody. V České republice je několik takových subjektů, které mají kompetenci tato území vyhlašovat, spravovat a pečovat o ně. Vyhlašovací předpisy každého stejně jako příslušné orgány ochrany přírod a krajiny, které je mají ve správě a péči, jsou vedené v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Činnost AOPK ČR

  • správa a péče o všechny NPR a NPP s výjimkou těch, které leží na území národních parků, CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce a vojenských újezdů,
  • ​​​​​​​správa a péče o všechny PR a PP na území chráněných krajinných oblastí (s výjimkou CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce),
  • ​​​​​​​vyhlašování PR a PP na území chráněných krajinných oblastí (s výjimkou CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce).

AOPK ČR celkem pečuje o necelou třetinu všech maloplošných zvláště chráněných území v České republice. Z hlediska rozlohy se ale jedná o téměř polovinu celkové rozlohy všech těchto chráněných území v ČR.