Chráníme přírodu a krajinu 
jako odkaz našich předků pro budoucí generace.

Pro nejcennější oblasti naší přírody a krajiny byla vymezena chráněná území, pro vzácné druhy živočichů a rostlin byly vytvořeny záchranné programy. Ale ochrana přírody nespočívá jen v ochraně těchto mimořádně cenných míst a druhů. Pro zajištění funkčnosti vazeb a vztahů v přírodě a v krajině je důležité zachovat alespoň základní přírodní prvky i mimo tato chráněná území.

Ochranu přírody a krajiny řeší především zákon č. 114/1992 Sb.

Plné znění zákona

Strategické dokumenty v ochraně přírody:

Státní politika životního prostředí v ČRStátní program ochrany přírody a krajiny ČR 2020-2025Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025

Ochrana území

V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území. Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná zvláště chráněná území. Se vstupem do Evropské unie byla vymezena soustava Natura 2000, kterou tvoří takzvané ptačí oblasti a evropsky významné lokality.

Více informací
Koniklec_Jiri_Belohoubek

Ochrana druhů

I přes svou poměrně malou rozlohu se Česká republika vyznačuje velkým bohatstvím druhů rostlin a živočichů. To je dáno zejména její polohou na hranici několika biogeografických oblastí, ale také historickým a kulturním vývojem. Celkem bylo zaznamenáno více než 2 700 druhů vyšších rostlin, 2 400 druhů nižších rostlin, 50 000 druhů bezobratlých a asi 380 druhů obratlovců, kteří se u nás rozmnožují.

Více informací

Ochrana dřevin

V naší krajině jsou důležité jak lesy, tak i dřeviny, které rostou mimo les. Aleje, remízky či osamělé stromy krajinu oživují, jsou domovem pro řadu druhů hmyzu, ptáků, některých netopýrů a hub, které mnohdy patří mezi zákonem chráněné. I proto je ochraně dřevin rostoucích mimo les věnována pozornost.

Více informací

Ochrana neživé přírody

Česká republika je z pohledu geologa velmi rozmanitá, s množstvím odlišných geologických jednotek, stratigrafickými sekvencemi, s horninami mnoha typů. Na našem území nacházíme doklady vývoje zemské kůry a vývoje života staré až 600 milionů let.

Více informací

Ochrana krajiny

Každá krajina má svou typickou podobu – krajinný ráz. Je to přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, měřítko a vztahy v krajině.

Více informací

Invazní druhy

Šíření invazních druhů a jejich působení na okolní biotu a lidské aktivity představuje celosvětový problém. Společně se vzrůstajícím využíváním přírodních zdrojů, znečišťováním životního prostředí a změnou klimatu jsou řazeny k hlavním negativním faktorům ohrožujícím původní ekosystémy.

Více informací

Mezinárodní ochrana přírody

Příroda nezná lidmi vytvořené hranice. Nelze ji proto chránit bez spolupráce a výměny informací se zahraničními institucemi a organizacemi. AOPK ČR se podílí na plnění závazků plynoucích z řady mezinárodních úmluv, evropských směrnic a také z členství v rozmanitých mezinárodních organizacích.

Více informací

CITES

Česká republika je signatářem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která je známá pod zkratkou CITES. AOPK ČR u nás plní roli jejího vědeckého orgánu.

Více informací