V roce 2023 Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo Koncepci aktivních nástrojů druhové ochrany v ČR pro období 2023–2032. Ta nahradila předchozí verzi koncepci záchranných programů a nově se zaměřuje na druhy živočichů a rostlin s nejvyšší prioritou z hlediska ochrany a aktivní podpory a péče v České republice. Pojmem aktivní nástroj druhové ochrany se rozumí záchranný program, program péče a nově také regionální akční plán. Koncepce shrnuje přístup k přípravě a realizaci záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a zavádí termín regionální akční plán. Ten je určený pro druhy ohrožené, ubývající nebo u kterých hrozí jejich vyhynutí v určitém regionu. Koncepce obsahuje seznam kandidátních druhů pro záchranné programy a programy péče, stanovuje druhy vyžadující zvláštní zřetel a druhy zařazené do nadnárodních managementových plánů. Koncepce také upravuje kritéria pro výběr druhů pro zpracování jednotlivých nástrojů aktivní ochrany. 

Záchranné programy

Pro vybrané zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravuje a ve spolupráci s dalšími subjekty realizuje záchranné programy. Jsou to druhy, u  kterých je v České republice  velmi vysoké riziko vyhubení nebo vyhynutí v příštích 20 letech. Toto riziko není možné odvrátit běžnou péčí o biotopy těchto druhů a je potřeba speciálních opatření, včetně manipulace s jedinci, záchranných chovů či kultur, posilování populací apod. 

Záchranné programy jsou dočasné projekty, jejichž cílem je minimalizovat negativní faktory ohrožující daný druh a zvýšit početnost populace druhu na úroveň nezbytnou pro jeho trvalou existenci. Záchranný program zpravidla kombinuje ochranu „in situ“ s opatřeními „ex situ“ (záchranné chovy a vypouštění, resp. pěstování v kultuře a vysazování). Základem je zajištění souboru opatření „in situ“, tedy ochrana a obnova vhodného biotopu v požadovaném rozsahu. Nezbytnou součástí záchranných programů je důkladný monitoring populací a vyhodnocení účinnosti realizovaných zásahů, výzkum, ale také spolupráce s klíčovými subjekty (zejména dotčené orgány státní správy, vlastníci a nájemci pozemků, nevládní organizace) a veřejností. 

Záchranné programy upravuje § 52 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V současné době Koncepce aktivních nástrojů druhové ochrany v ČR pro období 2023–2032 obsahuje 12 druhů rostlin a 18 druhů živočichů, pro které budou zpracovány záchranné programy. S programy již schválenými a realizovanými se můžete seznámit na webových stránkách Záchranné programy.

Záchranné programy - webové stránky

Trs chráněných konikleců otevřených v západu slunce.
Koniklec otevřený, foto David Modřanský

 

Programy péče

Programy péče jsou určené pro zvláště chráněné druhy, u kterých nemusí hrozit bezprostřední riziko jejich vymizení, ale svými životními projevy se dostávají do střetu se zájmy člověka. Mohou způsobovat ekonomické či jiné hospodářské škody. Kvůli tomu může docházet k pronásledování těchto zvířat, a proto může dojít  k ohrožení jejich výskytu na našem území. 

Hlavní náplní programu péče je snaha o snižování míry konfliktu. Základní péče o druh je většinou spojena se vzdělávacími aktivitami pro zájmové skupiny a veřejnost. Důležitou součástí je také finanční podpora dotčených skupin veřejnosti (systém náhrady škod, újmy za ztížené hospodaření, dotace na preventivní opatření). Klíčovým typem opatření je monitoring druhu, poskytující objektivní data o stavu populací i rozsahu působených škod. 

Programy péče tedy zahrnují především opatření administrativní, legislativní, ekonomická a osvětová. Opatření aktivní péče o jedince druhu se uplatňují pouze v omezené míře. Programy péče nemají v současné době specifickou zákonnou úpravu, uvedeny jsou ale v Koncepci aktivních nástrojů druhové ochrany v ČR 2023–2032. Ta stanovuje seznam kandidátních druhů pro programy péče, který obsahuje 2 druhy – medvěd hnědý a rys ostrovid a 1 skupinu živočichů – letouni. S realizovanými programy péče se můžete seznámit na webových stránkách Záchranné programy.

Regionální akční plány

Regionální akční plány jsou obdobou záchranných programů. Zaměřují se především na ohrožené druhy, které jsou svým výskytem vázané pouze na určitý region České republiky anebo na druhy, které jsou bezprostředně ohrožené vyhynutím v určitém regionu České republiky. Jsou to často tzv. deštníkové druhy, jejichž ochrana pokrývá zároveň biotopové nároky dalších ohrožených druhů živočichů a rostlin v konkrétním regionu. Pro zachování těchto druhů je potřebná manipulace s druhy anebo druhově specifický management, který by nebyl zajištěn běžnou péči o jejich biotopy. Regionální akční plány nemají zatím specifickou zákonnou úpravu. S realizovanými regionálními akčními plány se můžete seznámit na webových stránkách Záchranné programy.

Detail denního motýla okáče menšího.
Okáč menší, foto Víclav John

 

Druhy vyžadující zvláštní zřetel

Druhy vyžadující zvláštní zřetel jsou druhy významné z hlediska ochrany přírody, u nichž v současné době nemáme dostatek aktuálních informací nutných pro plánování péče nebo zpracování záchranného programu/regionálního akčního plánu. Chybějícími informacemi mohou být aktuální údaje o rozšíření a početnosti druhu, populačních trendech, ekologii, genetice apod. nebo údaje o příčinách ohrožení a způsobech jejich odstranění. Abychom v budoucnu mohli objektivně rozhodnout, jakým způsobem zajistit jejich péči a ochranu, měl by u těchto druhů probíhat intenzivní vědecký výzkum. Do této skupiny patří také kriticky a silně ohrožené druhy s malými populacemi, které se v současné době nezmenšují, ale je potřeba je sledovat, aby se mohlo na případný pokles početnosti včas reagovat. Seznam těchto druhů je uveden v příloze IV. Koncepce aktivních nástrojů druhové ochrany v ČR 2023–2032.

Druhy zařazené do nadnárodních managementových plánů/záchranných programů

Druhy zařazené do nadnárodních managementových plánů/záchranných programů jsou druhy, u nichž se realizují mezinárodní záchranné programy na vyšší než národní úrovni, zpravidla evropské. Česká republika jako smluvní strana Bernské úmluvy má na základě konkrétních doporučení povinnost/možnost přípravy cílených programů pro tyto druhy. Mimo Bernskou úmluvu jsou zde soustředěny doporučení k přípravě cílených programů pro druhy vyplývající z Karpatské úmluvy a Dohody o ochraně evropských netopýrů (EUROBATS). Seznam druhů je uveden v příloze V. Koncepce aktivních nástrojů druhové ochrany v ČR 2023–2032.