Zkušenosti z naší práce při ochraně přírody předáváme kolegům z dalších zemí. Spolupracujeme především se státními institucemi, ale také s neziskovými organizacemi či vědeckými institucemi a univerzitami. Naší snahou je vytvářet dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře. Ochrana přírody je komplexním oborem, proto naše zahraniční aktivity považujeme za inspirativní a přínosné i pro naši práci v České republice.

Velmi cenné jsou zkušenosti s budováním institucí na ochranu přírody, vytváření sítě chráněných území a různé přístupy k péči o ohrožené druhy, biotopy a krajinu. Využíváme také nejmodernější technologie v oblasti zpracování a vyhodnocování dat o ochraně přírody získané z monitoringu druhů. V těchto oblastech je úroveň ochrany přírody v České republice na předních místech v celosvětovém měřítku. Proto považujeme zahraniční spolupráci za důležitou součást naší činnosti pro ochranu přírody.

Projekty AOPK ČR:

Ukrajina

Vytvoření efektivního systému správy a řízení sítě Smaragd (Emerald) na Ukrajině na základě nástrojů Natura 2000 podpořeného legislativou harmonizovanou s příslušnou legislativou EU

Polsko

Sněžnický Zwornik

Gruzie

Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi

Arménie

Posílení ochrany a udržitelného využívání biodiversity v Arménii v souladu s evropskými standardy

Zambie

Vytvoření infrastruktury pro eko-turismus v jednom zambijském národním parku s cílem zlepšení místní ekonomiky, snížení chudoby na venkově a zlepšení podmínek ochrany přírody – studie proveditelnosti