Plánujeme péči

... o krajinu a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti (CHKO), maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), Evropsky významnou lokalitu (EVL) Beskydy, ptačí oblasti Beskydy a Horní Vsacko a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Beskydy se dělí na rozbor (popis území a analýza jeho stavu) a návrhy (někdy označované také jako „vlastní plán péče“, tedy vytýčení cílů a návrh opatření a zásad). Obě tyto části sestávají z textu a příloh. Plán péče o CHKO se zpracovává na období 10 let. Schvaluje jej Ministerstvo životního prostředí a je závazný pro AOPK ČR, která by měla realizovat navržená opatření v období platnosti. Navržené zásady jsou doporučené pro postupy ostatních partnerů v území. Podkladem pro zpracování plánů péče o CHKO jsou výsledky monitoringu předmětů ochrany, souhrny doporučených opatření, preventivní hodnocení krajinného rázukoncepce práce s návštěvnickou veřejností, případně i další dokumenty. To, jak se o CHKO Beskydy pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2019 až 2028.

Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území v národní kategorii (NPR, NPP) zajišťuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR. Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území nenárodních kategorií (PR a PP) na území CHKO Beskydy zajišťuje regionální pracoviště AOPK ČR. To je následně i projednává a schvaluje. Více informací naleznete zde.

Souhrn doporučených opatření (SDO) je odborný a koncepční dokument popisující ekologické nároky předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Podává informaci o aktuálním stavu těchto předmětů ochrany a důvodech jejich ohrožení. Nejdůležitější částí dokumentu je potom návrh vhodné péče a způsobů hospodaření, které zajistí udržení či dosažení příznivého stavu předmětů ochrany na lokalitě.
SDO se zpracovávají pro evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO). Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovací dokumentace (plány péče, lesní hospodářské osnovy, lesní hospodářské plány atp.) a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Nejsou závazné pro fyzické ani právnické osoby. Schválené SDO jsou k nahlédnutí na kartách příslušných lokalit v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody (DRÚSOP). Platí, že v případech úplného překryvu ptačí oblasti se zvláště chráněným územím (ZCHÚ) nevznikají většinou samostatné SDO, ale potřebná opatření se zapracují do plánů péče o tato ZCHÚ. Naproti tomu SDO pro EVL se zpracovávají vždy. Platnost SDO není časově omezena, dokumenty se však v případě potřeby aktualizují.

Regionální akční plán (RAP) slouží k záchraně populací ohrožených druhů rostlin a živočichů na regionální úrovni (tj. na úrovni regionálního pracoviště AOPK ČR). Na rozdíl od záchranných programů může být předmětem RAPu i druh, který na území České republiky není zvláště chráněný, což je výhodou zejména při ochraně ohrožených druhů hmyzu (velká část kriticky ohrožených druhů dosud není zahrnuta ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.). Mezi druhy, pro které jsou připravovány RAPy, se často vybírají tzv. deštníkové druhy. Tyto druhy vyžadují specifické prostředí a management a jejich ochranou tak chráníme mnoho dalších ohrožených druhů živočichů a rostlin s podobnou biotopovou vazbou. Toto je případ i CHKO Beskydy, která má vypracovaný Regionální akční plán pro tetřeva hlušce v Beskydech. Jeho cílem je stabilizace populace tetřeva hlušce na území CHKO Beskydy. Prostředkem, jak toho chceme dosáhnout, je vyhlášení „tetřevích oblastí“ – míst, která jsou klíčová pro přežití tetřeva hlušce v Moravskoslezských Beskydech, do kterých je třeba směřovat managementové zásahy a kde je třeba minimalizovat pohyb osob mimo značené stezky. Mezi opatření podporující přežití tetřeva patří mj. prořezávky příliš zahuštěných porostů, nebo naopak dosadby vhodných druhů dřevin, které tetřevům slouží jako potravní zdroje v zimě. Tento regionální akční plán je realizován v návaznosti na činnost tetřeví odchovny a aklimatizační tetřeví voliéry v oblasti vrcholu Travný, kterou provozují Lesy ČR, s. p.

Zajišťujeme péči

... zejména o zvláště chráněná území. Významným nástrojem pro zachování výjimečné beskydské krajiny a zdejší druhové pestrosti je také realizace různých krajinotvorných opatření za pomocí dotačních programů. Prostřednictvím oddělení péče o krajinu je zajišťujeme konzultace, příjem žádostí, administraci, organizační záležitosti a kontrolu provedených opatření. Administraci dotačních titulů na ochranu přírody a krajiny zajišťujeme nejen v rámci chráněných území, ale i v krajině a sídlech mimo ně. Jedná se zejména o tyto dotační programy:

Program péče o krajinu (PPK)

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny z Národního plánu obnovy (POPFK NPO)

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

Kromě výše zmíněných programů resortu MŽP se AOPK ČR podílí různou měrou (stanoviska, posudky) na dotačních programech z evropských fondů v garanci MŽP a MZe.

Přehled všech programů týkajících se ochrany přírody a krajiny naleznete zde.

 

Metodiky péče

... pro všechna důležitá opatření v krajině. Standardy péče o přírodu a krajinu jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu. Jejich zpracovávání probíhá kontinuálně a postupně tak přibývají další. Tyto standardy jsou závazné pro všechny dotační programy v rámci ochrany přírody a krajiny - ať už národní, nebo evropské.