Památné stromy jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 46) a je zakázáno je poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji.

Okolo každého památného stromu je vymezeno ochranné pásmo (většinou bývá ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí). V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost. V terénu jsou památné stromy označeny malým státním znakem a jsou evidovány v rámci Digitálního registru Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny.

Na území CHKO Beskydy bylo vyhlášeno 23 památných stromů. Většina z nich jsou solitéry, ve třech případech jde o dvojice stromů. Nejvíce zastoupené druhy jsou tis červený a lípy (malolistá i velkolistá). Mezi další druhy dřevin patří borovice lesní, dub letní, jedle bělokorá, javor mléč, jasan ztepilý a jilm horský.

Památný strom v krajině.
Kromě památných stromů se na území CHKO Beskydy vyskytuje řada jiných významných stromů. Významný strom je unikátní svými funkcemi, vlastnostmi a charakteristikami v oblasti kulturně historické, společenské, dendrologické, ekologické, krajinářské a geografické. Dále strom symbolicky připomínající důležité historické události (regionální i lokální), strom nesoucí poselství určité kulturně-historické skutečnosti, legendy či místa, jedinec neobvyklých rozměrů, vzácných druhů nebo výjimečného stáří. Významný strom je také strom jakožto významná krajinná dominanta, strom plnící funkci významného biotopu volně žijících organismů a strom společensky zvlášť ceněný a chráněný. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy má v evidenci a sleduje zdravotní stav a vývoj cca 40 takto významných stromů. Většina z nich se nachází v obcích.

Dále se na pozemcích obhospodařovaných Lesy ČR, s. p. v rámci chráněné krajinné oblasti vyskytuje několik stromů evidovaných tímto vlastníkem jako "Významný strom Lesů České republiky". Stromy obdobných rozměrů (i stáří) jako památné a významné stromy se vyskytují ve zbytcích lesních porostů pralesovitého charakteru také v některých maloplošných zvláště chráněných územích.