null Revitalizace Petrkovského rybníka dokončena

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Revitalizace Petrkovského rybníka dokončena

14. 12. 2023

Petrkovský rybník desetiletí zachytával materiál, který unášel potok Žabinec. Postupným zazemňováním zanikla prakticky celá zátopa původně čtyřhektarové nádrže. Proto se soukromý majitel rozhodl nádrž obnovit. Díky spolupráci s AOPK ČR a s projekční kanceláří VZD Invest Brno, byla připravena rozsáhlá revitalizace, která zahrnovala jak rekonstrukci technických objektů rybníka, tak i opatření na zadržení vody v krajině a podporu biodiverzity. Po téměř pěti letech od počátku příprav projektu je revitalizace nádrže dokončena.

Akce byla finančně podpořena z Evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. V rámci obnovy byl opraven bezpečnostní přeliv, výpusť a opravena a rozšířena hráz, pro bezpečnější pohyb vozidel a chodců. Ze zátopy bylo vytěženo okolo 20 tis. m3 sedimentu, který byl rozprostřen na zemědělské půdě v okolí.

Sediment v zátopě dosahoval mocnosti až 1,5 m
Sediment v zátopě dosahoval mocnosti až 1,5 m. Foto: Tomáš Bartůšek

 

Nová hráz, bezpečnostní přeliv a výpusť
Nová hráz, bezpečnostní přeliv a výpusť. Foto: Tomáš Bartůšek

Důležitým cílem projektu byla také podpora ekologických funkcí lokality. Proto byly nad rybníkem vybudovány různě velké tůně a mokřady a obnoveno koryto Žabince. Tyto prvky zajistí životní prostor ptákům, obojživelníkům a dalším skupinám živočichů i rostlin. Spolu s rozsáhlými bobřimi mokřady výše proti proudu Žabince, tvoří Petrkovský rybník jeden funkční celek, který zadržuje značné množství vody, tlumí povodňové průtoky a je biotopem běžných i ohrožených druhů organismů.

Letecký pohled na obnovenou zátopu a mokřady
Letecký pohled na obnovenou zátopu a mokřady. Foto: Dana a Vojtěch Kodetovi

 

Tůně, mokřady a nové koryto Žabince
Tůně, mokřady a nové koryto Žabince. Foto: Dana a Vojtěch Kodetovi

Kontakt:  Tomáš Bartůšek, AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy