null Revitalizace a obnova rybníků Velký a Malý Černý byla dokončena a začala plnit svůj účel

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Revitalizace a obnova rybníků Velký a Malý Černý byla dokončena a začala plnit svůj účel

10. 10. 2023

Projekt, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí, byl zahájen v roce 2019. Zahrnoval komplexní revitalizaci území náležejícího do nejpřísněji chráněné I. zóny CHKO Žďárské vrchy. Přinesl posílení přirozených funkcí krajiny, zejména její schopnosti zadržet vodu, ale také zlepšení podmínek pro řadu vzácných a ohrožených druhů.

Část lokality byla v minulosti systematicky odvodněna, což mělo negativní vliv na přírodní hodnoty území.  Součástí akce byla kompletní rekonstrukce rybníka Malý Černý a revitalizace rašeliniště a toku Valčice v prostoru zaniklého rybníka Velký Černý.

Rybník Malý Černý má nyní zátopu 3,3 hektaru při normální hladině a až 9,14 hektaru při maximální hladině, disponuje tak velkým prostorem pro zadržení přívalových srážek. Navíc bylo v okolí vybudováno šest nových tůní a proběhla zde revitalizace 360 metrů toku. Díky revitalizaci území může být opět využita schopnost rašeliniště v prostoru někdejší zátopy Velkého Černého rybníka zadržet vodu. Rybník Malý Černý sám o sobě má retenční kapacitu 85 tisíc m3 vody a další retenční prostor poskytuje bývalý rybník Velký Černý.

V prostoru bývalého rybníka Velký Černý byla u hráze vytvořena mělká vodní plocha o rozloze 0,73 hektaru a bylo vybudováno hned dvanáct tůní. Důležitou součástí projektu byla také revitalizace 700 metrů toku Valčice. Díky realizaci projektu došlo k vymělčení a zmeandrování koryta toku, který byl v minulosti násilně napřímen a zahlouben. Důsledkem toho byl rychlý odtok vody z území, což vedlo k velkému odvodnění okolního rašeliniště.

Obnovené přírodní biotopy byly již krátce po dokončení osídleny řadou vzácných druhů. Na jaře zde proběhlo hnízdění ohroženého jeřába popelavého. Vytvořené tůně byly již v letošním roce místem rozmnožování několika druhů obojživelníků, například čolka obecného, čolka horského, skokana krátkonohého nebo skokana ostronosého.  Objevila se zde také vzácná na vodní prostředí vázaná bublinatka menší, což je významný nález pro tuto oblast.

Revitalizace vodní nádrže Malý Černý a Velký Černý je skvělým příkladem toho, jak správně zaměřené projekty se správným načasováním mohou výrazně přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí. Díky úzké spolupráci AOPK ČR s investorem akce - Diecézními lesy Hradec Králové, s.r.o., s projekční kanceláří i realizační firmou, se podařilo, navrátit vodě prostor, který zde původně zaujímala. 

Akci navštívili těsně před jejím dokončením ministr životního prostředí Petr Hladík společně se s ministrem zemědělství Markem Výborým.  Oba ocenili jak přínos akce pro místní přírodu a krajinu, tak i příkladnou spolupráci všech subjektů, které se na její přípravě a realizaci podílely.

Rybník Malý Černý od přítoku
Ostrov na rybníku Malý Černý
Malý Černý
Tůně u rybníka Malý Černý