null Rybníky pro přírodu

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Rybníky pro přírodu

29. 4. 2021

V letošním roce se ve Žďárských vrších rozběhne hned několik velkých projektů na revitalizaci rybníků a jejich okolí. Projekty hrazené z Operačního programu Životní prostředí prospějí zdejší přírodě i lidem.

V loňském roce probíhala v blízkosti evropsky významné lokality Dářská rašeliniště stavba vodní nádrže Velká Skalka. Záměrem bylo vybudování vodní nádrže o ploše 9,8 ha s velkým podílem litorálních zón s mělkou vodou. Bylo také revitalizováno 760 m toku Sázavy a vybudovány tři velké tůně o celkové ploše 3 600 m2. Velmi zdařilé je zejména nově vymodelované členité a různorodé koryto toku s tůněmi a proudnými úseky, s bočními a slepými rameny, do kterého byly místy vloženy kameny nebo pařezy. Rybník nechal vybudovat soukromý investor. Následující tři roky bude rybník bez rybí obsádky. Očekáváme, že nádrž bude zajímavá zejména pro vodní ptáky a obojživelníky. Těšit se můžeme už letos.

Další velkou akcí, plánovanou na rok 2021, bude revitalizace Velkého a Malého Černého rybníka u Košínova. Rybník Malý Černý je velmi malebný lesní rybníček s navazujícími rašelinnými litorály. V posledních desetiletích byl však zanesen velkým množstvím písčitých sedimentů. Kvůli průsakům hráze měl v několika nedávných suchých letech hodně zakleslou hladinu, což způsobilo značné zarůstání vodní plochy vegetací. Rybník tak postupně směřoval k zániku. V plánu tedy je rybník částečně odbahnit tak, aby zůstaly zachovány nejcennější části litorálů, doplněny budou tůně a zmeandrovány budou některé napřímené přítoky, což by mělo zpomalit posouvání sedimentů směrem do rybníka.

Původní rybník Velký Černý měl rozlohu cca 20 ha. V minulosti zanikl po protržení hráze. V ploše bývalého rybníka byla těžena rašelina, což spolu s odvodněním vedlo k degradaci celé lokality. V současné době jsou zde zachovalé pouze zbytky cenných rašelinných porostů. Současný návrh představuje vytvoření 0,7 ha mělké vodní nádrže u hráze bývalého rybníka, zmeandrování toku Valčice, vybudování 12 tůní a zahrazení některých odvodňovacích příkopů. Celá akce by měla směřovat k návratu vody do této lokality. Nositelem projektu jsou Diecézní lesy Hradec Králové.

Ke zlepšení stavu řeky Svratky přispěje také město Svratka. V souvislosti s revitalizací rybníku u fotbalového hřiště vybuduje obtočné koryto, díky kterému rybník a především jeho vysoký bezpečnostní přepad s vakovým jezem přestanou být migrační překážkou pro ryby a vodní živočichy v řece Svratce. Oprava samotného rybníka bude spočívat v renovaci jezu a částečném odbahnění vodní plochy. Vytvořeny budou dvě tůně a ostrov. Část litorálu vodní nádrže bude oddělena hrázkou, zabraňující průniku ryb z rybníka do litorálů. Do příznivějšího stavu se v brzké době navrátí také úsek řeky nad rybníkem, mezi obcemi Svratka a Herálec. Revitalizaci toku připravuje státní podnik Povodí Moravy.

Nejen rekreantům by měla udělat radost revitalizace Milovského rybníka. Rybník čeká oprava hráze a technických objektů a vybudování mělkého litorálního pásma pro rozvoj vodní vegetace s oddělenými tůněmi. Upraveno bude obtokové koryto nad rybníkem, tak aby se podpořil rozvoj vzácného a chráněného rdestu alpského, který zde roste. Na louce pod silnicí, která je součástí PR Meandry Svratky u Milov, bude vyhloubeno 5 tůní. Hlavní zásluhu na této akci má především majitel rybníka, kterým je Městys Sněžné.

Autoři fotografií: Lubomír Dajč, Petra Doležalová, Kateřina Fialová

Rybník Velká Skalka

Rybník Velká Skalka

Rybník Malý Černý

Rybník Malý Černý

Rybník Velký Černý

Zarostlé dno rybníka Velký Černý

Napřímený tok řeky Svratky pod Herálcem

Napřímené koryto řeky Svratky pod Herálcem

Rozdělovací objekt na Milovském rybníku

Rozdělovací objekt Milovský rybník

Milovský rybník

Milovský rybník