null LIFE a Jedna příroda - exkurze do evropsky významné lokality Louky u Černého lesa

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

LIFE a Jedna příroda - exkurze do evropsky významné lokality Louky u Černého lesa

5. 6. 2022

Na sobotu 21. 5. 2022 naplánovali pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny z regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy exkurzi do Přírodní památky Louky u Černého lesa.

Je to jedna z evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, které mohou požívat díky tomuto statusu dotace z evropského programu LIFE. Termín exkurze nebyl zvolen náhodně. Právě 21. květen je vyhlášen jako Evropský den pro Naturu 2000 a program LIFE letos tentýž den oslavil 30. výročí. 22. květen je potom vyhlášen jako Mezinárodní den biodiverzity - tedy den, který oslavuje a připomíná důležitost biologické rozmanitosti. Na sobotní exkurzi přijala pozvání skupinka veřejnosti. Ve čtvrtek 26. 5. se Ve Žďáru nad Sázavou konal seminář Asociace pro vodu ČR, z.s., jehož účastníci se s radostí zúčastnili téže exkurze.

Agentura využila tyto významné dny, aby veřejnosti i účastníkům semináře ukázala, jakými opatřeními pečuje v této unikátní lokalitě o  ohrožené druhy. Vlhké louky je zde třeba pravidelně kosit. Většina pozemků je však nepřístupná pro techniku, kosení proto probíhá ručně křovinořezem či ručně vedenou sekačkou. Jednotlivé plochy se kosí v různou dobu, někde se ponechávají ostrůvky či pásy nekosené kvůli bezobratlým živočichům. Kosení probíhá minimálně jednou ročně, vlhká místa se kosí  dvakrát. 

Vzhledem k výskytu chráněných druhů je důležité, aby nebyly poškozeny populace jak časně kvetoucích rostlin, jako je například orchidej prstnatec májový, tak ani těch, které kvetou později, např. tolije bahenní. Proto je seč na této lokalitě nutno dobře rozfázovat. Důležité je i odstraňování náletů dřevin, které by jinak způsobily ústup většiny ohrožených druhů. Jedním z těchto druhů, díky jehož výskytu je přírodní památka Louky u Černého lesa zařazena na seznam lokalit soustavy Natura 2000, je srpnatka fermežová - drobný mech, který vyžaduje určité specifické podmínky.

Květnový čas je na exkurzi do Luk u Černého lesa ideální, protože některé vzácné a chráněné druhy lze ukázat přímo v místě, např. prstnatec májový nebo vachtu trojlistou.

Svůj domov má v této lokalitě už od roku 2012 lákadlo exkurze - bobr evropský. Po cestě byly k vidění jako důkaz jeho přítomnosti čerstvé okusy. Bobři zde vybudovali také několik hrází, zvýšená hladina vody  jim totiž  umožňuje snazší přístup k potravě. Tímto způsobem bobři přispívají velmi podstatně k zadržování vody v krajině, což ocenili hlavně účastníci semináře výše zmíněné Asociace pro vodu ČR, z.s. Stát dnes v souvislosti s probíhajícími změnami klimatu vynakládá na posílení retenční schopnosti krajiny každoročně stovky milionů korun, bobr přitom svojí činností zadržuje vodu zcela přirozeným způsobem, navíc bez nároků na státní rozpočet. Bobří mokřady fungují i jako přirozená kořenová čistírna a významně tak přispívají ke zlepšení kvality povrchových vod. Během výkladu se účastníci dozvěděli, jak může být počínání tohoto ohroženého živočicha – architekta mokřadní krajiny – prospěšné.    

 

Autoři fotografií: Petr Piechula, Věra Štiková

bobří okus
rostliny
bobří mokřad
Louky u Černého lesa
pověděli jsme si něco málo o možnostech pastvy