null Druhý rok zkušeností se Skautskými patronáty

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Druhý rok zkušeností se Skautskými patronáty

16. 1. 2024

Po předloňském startu Patronátů Skautského institutu v CHKO Žďárské vrchy, kdy se do této aktivity pilotně zapojily dva skautské oddíly. Je povzbudivé, že loni bylo zapojení oddílů ještě úspěšnější. Jednalo se o sedm oddílů z pěti skautských středisek, z nichž si každý oddíl vybral z lokalit navržených pracovníky RP SCHKO Žďárské vrchy místo svého Patronátu. Podle možností a hlavně v dostupné vzdálenosti od klubovny nebo tábořiště začali mladí skauti pečovat o pastviny na skále, podmáčené louky nebo o tůně a mokřady.

Loni v září došlo mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny, organizací Junák-český skaut a Skautským institutem k sepsání Memoranda. V CHKO Žďárské vrchy se jako první přihlásil oddíl vlčat ze střediska Bílý štít z Nového Města na Moravě. Vzhledem k tomu, že se ve směru nad Pohledcem u Nového Města tyčí přírodní památka Vávrova skála obklopená bývalou pastvinou zarůstající náletovými dřevinami a křovinami a třtinou křovištní, místo pro kluky bylo téměř jasné. Vlastník pozemku pomoc uvítal a kluci se mohli na jaře pustit do redukce náletu a vyhrabávaní stařiny. Už po loňském zásahu bylo vidět, že třtiny ubylo a prostor celkově ožil.

Vyhrabávání stařiny na Vávrově skále.


Druhými, již od loňska fungujícími Patrony je oddíl Lekníny. Patří pod Přístav vodních skautů Racek, a tak byl výběr lokality taky prakticky jednoznačný. Skauti si vybrali nedalekou evropsky významnou lokalitu Dívka. Zde byly v minulosti vybudovány tůně pro obojživelníky - převážně kvůli hlavnímu druhu ochrany - kuňce obecné. Tůně ale začaly postupně zarůstat.  Ukázalo se, že tůně jsou pro dětskou práci příliš hluboké. A to byla výzva právě pro vodní skauty. Disponují totiž plavidly, pomocí nichž se k vytrhávanému orobinci a rákosu bezpečně a suchou nohou dostanou.

Redukce rákosu a orobince na tůni v EVL Dívka.

Letos se do spolupráce zapojilo také středisko Klen z Bystřice nad Pernštejnem. Ke svým aktivitám si vybrali oblast kolem Vojtěchova, kde se podél toků hojně rozrostla invazní netýkavka žláznatá. Na jaře tedy skauti prosvětlili okolí přítoku Vojtěchovského potoka – vyřezali přebujelé vrby. V létě pak likvidovali výše zmíněnou invazní rostlinu.

Vyřezávky přebujelých vrb v okolí přítoku Vojtěchovského potoka.

Mimo CHKO Žďárské vrchy se do Patronátů přihlásil oddíl Kukačky z Chotěboře. Lokalita v jejich patronátu se nachází v sousední CHKO Železné hory. Je to přírodní památka Písník u Sokolovce. Na jarní výpravě byla skautům lokalita představena, včetně jejich obyvatel – dva druhy čolků a další vodní živočichové. Koncem léta pak děvčata dokonale zbavila lokalitu nežádoucích výmladků krušiny obecné a seznámila se s masožravou rosnatkou, která zde roste.

Dalším oddílem, který nedaleko CHKO pravidelně táboří, je 24. oddíl skautek a světlušek ze Střediska 24 Sever Praha. Se světluškami jsme společně vyrazili na výpravu, při které bylo plánováno seznámení se s invazní netýkavkou žláznatou a její redukce podél toku řeky Sázavy. Starší děvčata se vypravila na přenocování do evropsky významné lokality Babín, kde je hlavním předmětem ochrany vážka jasnoskvrnná. Zde odstraňovaly nedopasky, zejména náletové křoviny – krušinu a vrbu jívu. Obnovily také jednu z vyshlých tůní.

Přívod vody do vyschlé tůně.

Díky spolupráci s oddílem vlčat, se k Patronátům přihlásil i oddíl Berušek ze střediska Bílý štít, jimž kolegyně botaničky vytipovali lokalitu přírodní památky Pernovka. Což je rašelinná prameništní louka, která trpí na zarůstání okrajů netýkavkou žláznatou a také zarůstáním křovinami. Letos na podzim došlo na seznámení se s lokalitou i na jednoduché managementové zásahy, které zde budou s jejich pomocí probíhat.

Úklid dřevní hmoty spadlého uschlého smrku.

Nutno podotknout, že Patronáty nejsou jenom o zásazích pro udržení zvláště chráněných území. V průběhu dne se průvodce, který zásah vede, s účastníky vždy zastaví nad tím, proč a pro koho práci vykonáváme. Zkoumáme společně jaké rostliny a živočichové lokalitu a její okolí obývají. S oddílem vlčat jsme sledovali například ještěrky živorodé, s oddílem Leknínů jsme viděli desítky kuněk obecných, rosničky, objevili jsme také hnízdo slípky zelenonohé. S děvčaty z Prahy jsme se byli podívat na unikátní lokalitu výskytu čolka velkého, starší děvčata obdivovala obojživelníky, vážky a šídla na Babíně a viděly také hnízdo černého čápa i s mláďaty. Berušky z Nového Města na Moravě se dozvěděly více o masožravce rosnatce okrouhlolisté a hodně je zajímaly informace o zmiji obecné, která na rašelinných loukách Pernovky nachází ideální podmínky.

Věříme a podle nadšení jsme si i jistí, že děti zásahy baví. Některé totiž až na několikáté zavolání na chvíli odloží nástroje, aby si odpočaly a nabyly dalších informací o lokalitě. Ale jen co pauza skončí, už běží zabrat svoje oblíbené náčiní. Za tyto aktivity všem zúčastněným oddílům velmi děkujeme a těšíme se na spolupráci i v nadcházejícím roce.

Foto: Petr Piechula