CHKO Krušné hory

Rašeliniště v Krušných horách.
Rašeliniště v Krušných horách, foto Petr Krása.

 

Močál v Krušných horách.
Velký močál patří k nejcenějším vrchovištím v České republice, foto Petr Krása. 

 

Detail rosnatky okrouhlolisté.
Rosnatka okrouhlolistá, foto Zuzana Růžičková.

 

Záměr na vyhlášení CHKO Krušné hory

Mapová aplikace k oznámení záměru na vyhlášení CHKO Krušné hory
Odpovědi na časé otázky týkající se CHKO Krušné hory (pdf) 
Veřejná vyhláška MŽP o oznámení o předložení záměru na vyhlášení CHKO Krušné hory k projednání
Výzva AOPK ČR k připomínkování zonace

Krušné hory jsou jediným horstvem v rámci České republiky, které nemá ucelenou ochranu. Přitom reprezentuje i v Evropě se řídce vyskytující typ krajiny „vysoko položených plošin“, která se zde vyznačuje poměrně velkým podílem přírodě blízkých ekosystémů a to i přes dlouhodobé využívání člověkem (důlní činnost od středověku) a značné plošné změny vegetace způsobené člověkem ve 2. polovině 20. století. Nejcennější místa jsou chráněna jako maloplošná zvláště chráněná území, podstatná část je také součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. 

V oblasti se nachází 2 ptačí oblasti (Novodomské rašeliniště – Kovářská, Východní Krušné hory), 15 evropsky významných lokalit (větší než 1000 ha jsou z nich evropsky významné lokality Východní Krušnohoří, Krušnohorské plató, Novodomské a polské rašeliniště, Bezručovo údolí, Klínovecké Krušnohoří a Na loučkách) a 44 maloplošných zvláště chráněných území, z toho 5 národních přírodních rezervací (Božídarské rašeliniště, Jezerka, Nebesa, Novodomské rašeliniště, Rolavská vrchoviště), 2 národní přírodní památky (Ciboušov, Doupňák), 13 přírodních rezervací a 24 přírodních památek. 

Kategorie chráněná krajinná oblast nejlépe odpovídá ochraně přírodních a krajinných hodnot Krušných hor a návrhy na ochranu tohoto území jsou dlouhodobě zmiňovány v mnoha koncepčních materiálech a strategiích. V lednu 2022 uvedla nová vláda záměr připravit podklady pro vyhlášení CHKO Krušné hory ve svém programovém prohlášení.

Posláním CHKO Krušné hory má být zachování a zlepšování krajinného rázu Krušných hor na prudkých svazích s rozsáhlými celky lesů přírodě blízkého druhového složení, na plošinách s mozaikou lesů, luk a pastvin, zástavby a pozůstatků různorodého historického využívání oblasti včetně hornické činnosti, s četným výskytem rašelinišť, pramenišť, podmáčených a rašelinných lesů a luk a pastvin, s významnými prvky neživé přírody, a zachování ekosystémové a druhové pestrosti lesních i nelesních (lučních a pastevních) stanovišť včetně výskytu vzácných druhů rostlin, hub a živočichů. 

V průběhu roku 2023 a 2024 probíhala jednání se všemi obcemi, s některými opakovaně. Dále proběhla jednání se zástupci aktuálně známých hlavních hospodařících subjektů a se zástupci zájmových organizací a spolků, kteří o jednání projevili zájem. 

Na základě připomínek od obcí, hospodářů a dalších partnerů byly upraveny hranice navrhované CHKO a zonace (viz mapová aplikace výše) a bližší ochranné podmínky (viz veřejná vyhláška MŽP výše). Takto upravený návrh CHKO Krušné hory AOPK ČR  předala Ministerstvu životního prostředí, které aktuálně zahájilo proces vyhlašování. V rámci tohoto procesu mohou obce i občané uplatnit k záměru námitky.

Krajina CHKO Krušné hory.
Foto: Zuzana Růžičková